Medezeggenschapsraad

Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, formatie, arbo, vakantierooster, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school en zaken die ouders bij de MR hebben aangemeld.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.  

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. 

De schooloverstijgende aangelegenheden worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wie zitten er in de MR?
- Marleen Baks (leerkracht groep 2-3)
- José vd Aa (leerkracht groep 4)
- Martijn van Duijnhoven (ouder)
- Ingrid Mekking (ouder)

 terug