Actieve Ouders

Actieve ouders

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Als de ouders betrokken zijn bij de school, leidt dat tot betere leerprestaties. Daarom beschouwt de Avonturier ouders als partners van de school. 

De Avonturier wil graag dat ouders actief participeren binnen de school. Er zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad en ouderraad. Maar ouders worden ook betrokken bij het onderwijs. Vanuit hun expertise en interesse kunnen zij verhalen uit de praktijk de school in brengen. Op deze manier worden er nieuwe impulsen aan de thema’s en projecten gegeven en wordt de betrokkenheid van de leerlingen vergroot. Ook zijn er ouders die zich inzetten voor evenementen, bij uitstapjes, voor de schoolbieb of als leesouder. Daar zij wij als school, maar vooral ook de leerlingen erg blij mee!